2020- 2021 Erasmus+ Personel Hareketliliği (Start Up Konsorsiyumu)

2020-2021 ERASMUS+ PERSONEL DERS VERME VE EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU

START UP KONSORSİYUMU (2020-1-TR01-KA103-083746)

 

 Başvuru takvimi:

15 Mart 2021

Hareketlilik başvuru başlangıç tarihi

5 Nisan 2021

Hareketlilik başvuru bitiş tarihi

9 Nisan 2021

Ön değerlendirme sonuçlarının ilanı

 

2020-2021 bahar döneminde Erasmus+ KA103 Personel Hareketliliği 2020-1-TR01-KA103-083746 nolu Start up konsorsiyum projesi kapsamında kullanılmak üzere Üniversitemize tahsis edilmiş olan bütçeden 4 üniversite personelimiz hareketlilikten yararlanabilecektir. Bu hareketlilikler 2 akademik personel ders verme, 2 personel* eğitim alma şeklinde olacaktır. Bu kapsamda birimlerden akademik ve idari personelimizin başvuruları alınacaktır. Hareketliliklerin 31 Aralık 2021 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

*Konsorsiyum projesinin tematik odağı nedeniyle personel eğitim alma hareketliliğine yalnızca Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğünden idari personellerinin başvurularına açıktır.

 

Akademik Personel Ders Verme Hareketliliği

Personel ders verme hareketliliği, Üniversitemizde ders vermekle yükümlü olan bir akademik personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

Personel ders verme hareketliliği kapsamında; Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarından Avrupa’daki ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarına, kurumlar arası anlaşma kapsamında personel gönderilebilir. (Mevcut ikili anlaşmalara ulaşmak için http://erasmus.ksbu.edu.tr/index/sayfa/7080/anlasmali-universiteler linkine tıklayınız).

Daha önce anlaşmamız olmadığı bir kuruluş ile anlaşma yapılmasına yardımcı olan personele seçimde değerlendirilmek üzere fazladan puan verilecektir.

Personel ders verme faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve ders verilen günler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Ders Verme Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Teaching - Mobility Agreement) ders verme programının gün bazında belirtilmesi gerekir.

 

Personel Ders Verme Hareketliliği için Asgarî ve Azamî Süreler

Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Daha fazla personeli hareketlilikten faydalandırmak amacıyla kurumumuza tahsis edilen hibe miktarı ile orantılı olarak faaliyet süresi her hareketlilik için 5 iş günü faaliyet ve 2 gün yol izni olarak uygulanmaktadır. (Seyahat ödemesi dışında seyahat gerçekleştirilen günler için ödeme yapılmaz). Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur.

 

Personel ders verme hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az saat ders verdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

Asgari Şartlar

Faaliyete katılacak personelin aşağıdaki asgari şartları sağlaması gerekmektedir:

- Personel hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekir. Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz, yükseköğretim kurumu ile arasında sözleşme olan personel faaliyetlerden faydalanabilir. Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından, bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz.

 

Başvuruda istenilen belgeler

1) Davet mektubu (Örnek) (Aday personel karşı kurumdan temin edecektir. Hareketlilik sadece başvuru esnasında kabul alınan kuruma yapılabilir.) Tarafımıza imzalı olarak gönderilmelidir.

2) Ders verme iş akış formu (https://erasmus.ksbu.edu.tr ‘de mevcut) Tarafımıza imzalı olarak gönderilmelidir.

3) Online form

4) Matbu form

5) Yabancı Dil Belgesi  (güncel YÖK denkliği bulunan sınavlara ait olmalıdır)

6) Varsa engel durumu ve/veya Şehit yakını, gazi veya gazi yakını olmaya ilişkin belge (Varsa).

7) İstenilen belgeler iro@ksbu.edu.tr adresine gönderilmelidir.

 

Personel Eğitim Alma Hareketliliği

Personel eğitim alma hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Training- Mobility Agreement) eğitim alma programının gün bazında belirtilmesi gerekir. Personel Eğitim Alma Hareketliliği gerçekleştirilecek kurum ile Üniversitemiz arasında ikili anlaşma şartı aranmamaktadır.

 

Personel Eğitim Alma Hareketliliği için Asgarî ve Azamî Süreler

Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Daha fazla personeli hareketlilikten faydalandırmak amacıyla kurumumuza tahsis edilen hibe miktarı ile orantılı olarak faaliyet süresi her hareketlilik için 5 iş günü faaliyet ve 2 gün yol izni olarak uygulanmaktadır.

 

Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

 

Başvuruda istenilen belgeler

1) Davet mektubu (Örnek) (Aday personel karşı kurumdan temin edecektir. Hareketlilik sadece başvuru esnasında kabul alınan kuruma yapılabilir.) Tarafımıza imzalı olarak gönderilmelidir.

2) Ders verme iş akış formu (https://erasmus.ksbu.edu.tr ‘de mevcut) Tarafımıza imzalı olarak gönderilmelidir.

3) Online form

4) Matbu form

5) Yabancı Dil Belgesi  (güncel YÖK denkliği bulunan sınavlara ait olmalıdır)

6) Varsa engel durumu ve/veya Şehit yakını, gazi veya gazi yakını olmaya ilişkin belge.

7) İstenilen belgeler iro@ksbu.edu.tr adresine gönderilmelidir.

 

COVID-19 Tedbirleri

Türkiye Ulusal Ajansının ilan esnasında halihazırda yayınlamış olduğu son güncellemeye göre öğrenci/personel hareketliliğinin çevrimiçi başlaması, küresel salgının seyrine göre çevrimiçi devam etmesi ve çevrimiçi tamamlanması AB Komisyonu tarafından COVID-19 tedbirleri kapsamında uygun kabul edilmiştir.

 

Bu ihtimallere ilişkin hibelendirme şu şekilde olacaktır:

a) Hareketlilik çevrimiçi başlayıp fiziksel olarak tamamlanmışsa: çevrimiçi hareketlilik süresince bireysel destek alınmaz, fiziksel hareketlilik için olağan bireysel destek hibesi verilir.

b) Hareketlilik çevrimiçi başlayıp çevrimiçi tamamlanmışsa: bireysel destek hibesi verilmez. Ancak hareketliliğin fiziksel olarak tamamlanacağı düşüncesiyle katılımcı tarafından yapılan harcamalar UA tarafından açıklanan 3.a maddesinin II. bendine göre karşılanır.

c) Hareketlilik fiziksel başlayıp salgının seyrine göre çevrimiçi tamamlanabilir. 3.c’deki kurallara göre hibe verilir

d) Hareketlilik fiziksel başlayıp fiziksel tamamlanır ise olağan bireysel destek hibesi verilir.

e) Dersler sanal olarak ev sahibi ülkede alınır ise olağan bireysel destek hibesi verilir

 

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

 

Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir.

 

Tablo 1: Proje kapsamında hareketlilik gerçekleştirecek personel için hibe miktarları tablodaki gibi olacaktır. (Türkiye’de kalınarak çevrimiçi başlanan ve bitirilen hareketlilikler hariç)

Ülke Grupları

 

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

 

Günlük hibe miktarları (Avro)

 

1.Grup Program Ülkeleri

 

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

 

153 Avro

 

2.Grup Program Ülkeleri

 

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs,

Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

136 Avro

 

3.Grup Program Ülkeleri

 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

 

119 Avro

 

 

Erasmus+ kapsamında hareketlilik faaliyetinden faydalanan personelin hibesi 2 taksitte ödenir. İlk ödeme olarak, personel için belirlenen toplam hibenin %80’i hareketlilik öncesi (sözleşme imzalandıktan sonra), Kalan %20 ise faaliyet dönemi sonunda, personelin teslim edeceği belgeler dikkate alınarak ve personel, yararlanıcı raporunu (çevrimiçi anket şeklinde) teslim ettikten sonra yapılır.

Seyahat desteği; katılımcıların yerleşik oldukları yerden faaliyet yerine gitmek ve dönmek için yaptıkları seyahat maliyetine katkıdır. Kişi başına seyahat mesafesine bağlıdır. Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı kullanılarak hesaplanacaktır. Seyahat desteği alacağınız toplam hibe içerisindedir.

 

Tablo 2: Seyahat mesafelerine göre ödenecek hibe tutarları.

SEYAHAT MESAFELERİ

TUTAR (Avro)

10 ile 99 km arasında

20 Avro

100 ile 499 km arasında

180 Avro

500 ile 1999 km arasında

275 Avro

2000 ile 2999 km arasında

360 Avro

3000 ile 3999 km arasında

530 Avro

4000 ile 7999 km arasında

820 Avro

8000km ve üzeri

1500  Avro

 

 

Herhangi bir faaliyet içermeyen ya da gerçekleştirilen faaliyetin türüne uygun faaliyet yapıldığı belgelenemeyen günler için hibe ödemesi yapılmaz.

Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin teslim edilmemesi durumunda (katılım sertifikası) hareketlilik geçersiz sayılır ve personele hibe ödenmez, başlangıçta ödenen hibenin iade edilmesi istenir.

 

Hibesiz (“0” Hibeli) Personel Olma Durumu

Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmek için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması, personelin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir.

 

Hareketlilik faaliyeti boyunca yurtdışında geçirilecek süre, seyahat günleri hariç en fazla 5 gün olmak şartıyla, mevcut bütçe kısıtları ve gidilecek ülke göz önünde bulundurularak belirlenebilecektir.

 

2020-2021 Akademik yılı Bahar dönemi Erasmus+ Programı Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliklerine katılmak isteyen personelimizin, 15 Mart 2021 – 5 Nisan 2021 tarihleri arasında sadece online başvuru sisteminden başvuru yapması ve belgeleri iro@ksbu.edu.tr adresine göndermesi yeterlidir. Elden evrak teslim edilmeyecektir.

 

Değerlendirme Kriterleri:

Rektörlük onayı ile oluşturulan “Erasmus+ Hareketlilik Değerlendirme Komisyonu” tarafından, yukarıda bahsi geçen ölçütleri içerecek şekilde hazırlanmış olan Seçim Kriterleri (Kriterlere ulaşmak için tıklayınız: http://erasmus.ksbu.edu.tr/index/sayfa/7177/degerlendirme-kriterleri ) esas alınarak yapılacak puanlama ve ön değerlendirme sonucunda hareketlilikten faydalanabilecek aday personel belirlenecek ve ön değerlendirme sonuçları web sitemizde ilan edilecektir. Sonuçlara itiraz işlemleri dilekçe ile sonuçların ilanından itibaren 7 gün içerisinde Koordinatörlüğümüze yapılacaktır.

 

Erasmus+ Hareketlilik Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan ön değerlendirme sonucunda belirlenen aday personelin hareketlilikten faydalanabilmeleri Ulusal Ajans tarafından üniversitemize tahsis edilen bütçeye ve Rektörlük Olur’una bağlı olacaktır.

 

  • Her türlü sorunuz için bizimle irtibata geçebilirsiniz iro@ksbu.edu.tr
17 Mart 2021, Çarşamba / 415 defa okundu.